Prepositions

Ana
Anti
Apo
Dia
EiV
Ek
En
Epi
Kata
Meta
Para
Peri
Pro
ProV
Sun
Uper
Upo

Ana (Accusative)

Anti (Genitive)
Apo (Genitive): separation from, from, of
Dia (Genitive, Accusative)
EiV (Accusative)
Ek (Genitive): from, out of, away from, of
En (Dative)
Epi (Genitive, Dative, Accusative)
Kata (Genitive, Accusative)
Meta (Genitive, Accusative)
Para (Genitive, Dative, Accusative)
Peri (Genitive, Accusative)
Pro (Genitive)
ProV (Accusative almost exclusively)
Suv (Dative)
Uper (Genitive, Dative)
Upo (Genitive, Accusative)


Edition: